Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
17-04-2024, Środa, 10:50


Jesteś tutaj :: Akty Stanu Cywilnego :: Akt małżeństwa
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
AKTY ZWIĄZANE Z MAŁŻEŃSTWEM

Akt małżeństwa

podstawa prawna: art. 32, art.34, art.35, art. 54 ust.2, art. 56, art. 57, art.58, art.59, art.
61, art.61 a, art. 62, art.art.70 i art. 73 -prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 29 września 1986r. /tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 161 poz. 1688/, art. 1 , art. 3, art.4, art.5 , art.7, art. 10, art.11, art.12, art..13, art.14, art.15 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn.zm./

Akt małżeństwa sporządza się na podstawie:

1/ oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, złożonego przed
kierownikiem USC,
2/ zaświadczenia sporządzonego przez duchownego, zgodnie z art.8 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego /ślub konkordatowy/,
3/ postanowienia sądu,
4/ decyzji administracyjnej,
5/ protokołu zawarcia małżeństwa poza lokalem usc.

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

Podstawa prawna: art. 4' Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego /Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm./

1.Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej, podlegająceprawu polskiemu, winny zgłosić się w USC miejsca zamieszkania jednej ze stron, w celu otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty wystawienia.2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest spełnienie wymagań takich jak: przy zawieraniu małżeństwa cywilnego, czyli:

 • kobieta i mężczyzna ukończone 18 lat,
 • kobieta, która ukończyła 16 lat może uzyskać z sądu rejonowego - wydział rodzinny i nieletnich pozwolenie na zawarcie małżeństwa, przed ukończeniem 18 lat.
 • nie może zawrzeć małżeństwa:
  • kto już pozostaje w związku małżeńskim,
  • osoba ubezwłasnowolniona,
  • osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym,
  • krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej,
  • przysposabiający i przysposobiony,
 • osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zobowiązane są złożyć przed kierownikiem usc lub polskim konsulem /jeżeli przebywają za granicą/ zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.

3. Wymagane dokumenty:

a/ OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

 • dowód osobisty, lub paszport /gdy nie ma w Polsce stałego pobytu/
 • odpis skrócony aktu urodzenia,

ponadto:

osoby rozwiedzione:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocny wyrok sądu ,

wdowy i wdowcy:

 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,

kobiety, które nie ukończyły 18 lat:

 • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem wymaganego wieku.

jeżeli małżeństwo ma zostać zawarte przez pełnomocnika:

 • zezwolenie z sądu i pełnomocnictwo.

b/ CUDZOZIEMCY:

 • paszport,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w Polsce lub postanowienie polskiego sądu, zwalniające go z obowiązku przedłożenia takiego zaświadczenia
 • odpis skrócony aktu urodzenia,

ponadto:

osoby rozwiedzione:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocny wyrok sądu ,

wdowy i wdowcy:

 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,

Dokumenty składane przez cudzoziemców sporządzone w języku obym, powinny być złożone wraz z ich urzędowym przekładem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Obcokrajowiec, nie znający języka polskiego, winien składać zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w obecności tłumacza przysięgłego.

4. Opłata skarbowa:

- za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 zł

5.Zaświadczenie sporządza się w czterech egzemplarzach, z których trzy wydaje się stronie w celu doręczenia duchownemu.

6. Po ślubie, w ciągu pięciu dni, duchowny przekazuje drugostronnie wypełnione zaświadczenie do urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa. Kierownik USC sporządza akt małżeństwa.

7. W USC miejsca zawarcia małżeństwa należy odebrać odpisy aktu

Zawarcie małżeństwa za granicą

Podstawa prawna: art.71.ust.1 - prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 29września 1986 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688/

1.Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą winna zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca stałego zameldowana lub ostatniego stałego zameldowania w kraju, z pisemnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć osobiście w USC lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej, jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą.

Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty wystawienia.

2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest spełnienie takich wymogów

jak przy zawarciu małżeństwa cywilnego, czyli:

 • kobieta i mężczyzna ukończone 18 lat,
 • kobieta, która ukończyła 16 lat może uzyskać z sądu rejonowego ? wydział rodzinny i nieletnich pozwolenie na zawarcie małżeństwa, przed ukończeniem 18 lat.
 • nie może zawrzeć małżeństwa:
  • kto już pozostaje w związku małżeńskim,
  • osoba ubezwłasnowolniona,
  • osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym,
  • krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej,
  • przysposabiający i przysposobiony,
 • osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zobowiązane są złożyć przed kierownikiem usc lub polskim konsulem /jeżeli przebywają za granicą/ zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.

3. Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty, lub paszport /gdy nie ma w Polsce stałego pobytu/
 • odpis skrócony aktu urodzenia,

ponadto:

osoby rozwiedzione:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocny wyrok sądu ,

wdowy i wdowcy:

 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,

kobiety, które nie ukończyły 18 lat:

 • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem wymaganego wieku.
 • jeżeli małżeństwo ma zostać zawarte przez pełnomocnika:
 • zezwolenie z sądu i pełnomocnictwo.

W przypadku, gdy wyżej wymienione akty sporządzone są w miejscowym USC, nie żąda się od strony złożenia odpisu aktu.

4. Opłata skarbowa wynosi :

- za zaświadczenie: 38 zł

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

podstawa prawna: art. 59 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz.U. z 1964r. Nr 9, z późn. zm./

1. W ciągu trzech miesięcy, od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie, małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem usc powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

2.Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty wnioskodawcy,
 • jeżeli oświadczenie jest składane w innym usc, niż sporządzony jest akt małżeństwa, strona zobowiązania jest przedłożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie oraz datą uprawomocnienia się wyroku sądowego.

3. Opłata skarbowa wynosi: 11 zł


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2006-12-06 10:04:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2006-12-06 10:04:00
Modyfikował(a): Agnieszka Frączek
Data: 2011-11-28 15:42:26

Rejestr zmian

Oglądano 6502 razy


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl