Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
4-02-2023, Sobota, 00:22


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Treść ARCHIWALNA !

Burmistrz Miasta Sanoka

działając na podstawie art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

 

 

I.    Rodzaj zadań:

 

Zadanie 1 -  Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione.

 

Zadanie 2 – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Sanoka.

 

Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze  są zadaniem własnym gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

 

Zakres działania zadania Nr 1 :

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art.50 ust. 3 ustawy
o pomocy społecznej, obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Zakres działania zadania Nr 2:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi
o których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przegotowaniem zawodowym zgodnie z zapisem w art. 50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.

 

Dodatkowe wymagania do zadania Nr 1 i Nr 2:

1)      Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.);

2)      Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie, świąteczne i wolne od pracy – zgodnie z decyzją administracyjną;

3)      Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze  godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą;

4)      Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

 

 

 

 

II.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wykonanie powyższych zadań:

 

-  organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;

-  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku

   Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych  

   kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli   

   ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

 

III.  Wysokość dotacji:

 

Na realizację zadania Nr 1 – na podstawie projektu budżetu na rok  2009 – kwota  590 000 zł.

Na realizację zadania Nr 2 – na podstawie projektu budżetu na rok  2009 – kwota  214 100 zł.

Termin realizacji zadania Nr 1 i zadania Nr 2 od dnia 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

 

 

IV.  Warunki przyznania dotacji:

 

1.      Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z dnia 08.03.2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427 ) i spełni kryteria zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

2.      Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanoka, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.

3.      Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy
o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 61, poz. 545).

 

V.  Termin i warunki realizacji zadania:

 

- termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.;

- zadania będą realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznych;

- szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa;

- podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy
o pomocy społecznej.

 

 

V I.        Termin składania ofert

 

1.      Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1       (p.1) lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miasta w Sanoku ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok w terminie  do dnia 8 grudnia 2008 r.

2.      Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane  (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3.      Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

-         nazwę wykonawcy i jego dokładny adres;

-         rodzaj zadania.

4.      Do oferty  należy dołączyć:

-     aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);

-         sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;

-         kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za godzinę świadczonej usługi);

-         informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

-         opis możliwości podmiotu oraz plan realizacji zadania na terenie Miasta Sanoka.

5.   Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

      -  oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli 

          któregokolwiek pytanie  nie  dotyczy   wykonawcy   czy   zgłaszanego przez niego  

          projektu należy jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”;

      -  nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6.   Oferty  niezgodne  ze  wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po

      terminie nie będą rozpatrywane.

5.      Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta w Sanoku w Wydziale Spraw Społecznych i Obrony Cywilnej pokój 20 oraz na stronie internetowej
bip.um.sanok.pl.

 

 

VII.            Termin, tryb  i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

1.      Oferty będą rozpatrywane  przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 grudnia 2008 r.

3.      Przy  rozpatrywaniu ofert stosuje  się następujące kryteria:

- formalne- do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, które złożą  oferty wraz
z załącznikami w określonym terminie; 

- merytoryczne – zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty  uwzględniając:

       - cenę usługi za 1 godzinę;

       - doświadczenie w realizacji tego  rodzaju zadania – podmiot przystępujący do

          konkursu powinien posiadać najmiej 5-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia

         usług opiekuńczych;

      -  realizację zadań zleconych  podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim,

          biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na

          ten cel środków;

      -   posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

4.      Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

5.      Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6.      Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
w Sanoku. O wynikach konkursu wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

VIII.        Informacja o realizacji  Zadania  Nr 1 i Nr 2 w latach 2007 – 2008

 

1.      Zadanie Nr 1 :

-  2007 rok: usługi realizował PCK i PKPS, kwota  475.741,00 zł.

-  2008 rok: usługi realizuje PCK i PKPS,  kwota około 622.184,00 zł.

 

2.      Zadanie  Nr 1 :

-  2007 rok usługi realizował PCK i PKPS, kwota 183.746,00 zł.

-  2008 rok: usługi realizuje PCK i PKPS, kwota około 203.317,00 zł.

 

        


Autor: Aneta Metyk
Data: 2008-11-07 00:00:00
Udostępnił: Aneta Metyk
Data: 2008-11-14 09:37:23

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl