Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-07-2024, Piątek, 08:51


Jesteś tutaj :: Konkursy :: konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Konkurs ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta Sanoka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Miasta Sanoka w 2008 roku
 
I. Rodzaj zadania: ?Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu w różnych dyscyplinach sportowych popularnych w mieście.?
   
    II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2008:
na realizację zadania w roku 2008 planuje się przeznaczyć kwotę łączną  w wysokości 300.000,- złotych (słownie: trzysta tysięcy zł) na dotacje celowe z budżetu na powierzenie wykonania zadań  publicznych do realizacji stowarzyszeniom, oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.
 
    1. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
2. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty na realizację zadania w poszczególnych dyscyplinach.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie:
 
 
-  Piłka nożna   -   73. 000,- złotych,  
-  Hokej na lodzie - 100.000,- złotych,
-  Łyżwiarstwa szybkiego i short track?u  -   38.000,- złotych,
-  Siatkówka kobiet   -  19.000,- złotych
-  Siatkówka  mężczyzn -  13.000,- złotych,
-  Tenisa ziemnego i stołowego -    9.000,- złotych,
-  Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców, -    9.000,- złotych,
-  Karate-    8.000,- złotych,
-  Pływanie    -  19.000,- złotych,
-  Podnoszenie ciężarów   -  10.000,- złotych,
-  Unihokej    -    2.000,- złotych,
 
 
4. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
a. szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych,
b. wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu,
c. organizowanie zawodów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych,
d. organizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich imprez sportowych promujących miasto,
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 
1.  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U nr 96 poz. 873) zwanej dalej ?ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie?.
 
2.  Podmiotami  uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art.11, ust 3 ustawy o pożytku publicznym działające na terenie Miasta Sanoka.
 
3.  Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz powinna być zgodna ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru  oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz. 1891).
 
4.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
5.  Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanoka, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.
 
IV.  Termin realizacji zadania
 
Od 1 sierpnia 2007 roku do 15 grudnia 2008 roku.
 
V. Termin składania ofert
 
1.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1  (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miasta w Sanoku ul. Rynek 1, 38 ? 500 Sanok w terminie do 28 lipca 2008 roku, do godz. 12­­00.
 
2.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane  (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 
3.  Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- nazwę oferenta i jego dokładny adres,
- rodzaj zadania.
 
4.  Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
- aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu
oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.
 
5.  Ofertę należy sporządzić wg. następujących zasad:
- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania,
jeśli którekolwiek pytanie nie  dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując ?nie dotyczy?,-  nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
 
6.  Oferty niezgodne ze  wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.
 
7.  Formularz oferty i Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta w Sanoku w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej - pokój 22
.
VI.  Termin, tryb  i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
 
1.  Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.
2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie, do: 31 lipca 2008 roku.
3.  Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
a)  zbieżność projektu z ustalonymi zadaniami Gminy,
b)  wartość merytoryczna projektu,
c)  możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
d)  środki własne i  pozyskane z innych źródeł przez wnioskodawcę,
e)  dotychczasowa współpraca z Gminą,
f)    staranne i terminowe wywiązywanie się z dotychczasowych umów z Gminą,
g)  wiarygodność organizacji.
4.  Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
5.  Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
6.  Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane
do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Sanoka.
7.  O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
VII.   Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasta Sanoka zadaniach tego rodzaju:
 
Gmina Miasta Sanoka ? w roku 2007 zrealizowała zadania:
- ?Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu w różnych dyscyplinach sportowych popularnych w mieście?
w kwocie 200 000,- złotych.
 
 
Burmistrz Miasta Sanoka
 
 Wojciech Blecharczyk

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ramowywzrumowy.docPlik DOC 0.00
2. ustawaopoytkupublicznym.docPlik DOC 0.00
3. wzroferty.docPlik DOC 0.00
4. wzr_sprawozdania.docPlik DOC 0.00
Autor:
Data: 2008-06-19 18:13:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2008-06-19 18:13:55

Rejestr zmian

Oglądano 4540 razy


Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. Ramowywzrumowy.doc 0 bajtów
26
2. ustawaopoytkupublicznym.doc 0 bajtów
39
3. wzroferty.doc 0 bajtów
57
4. wzr_sprawozdania.doc 0 bajtów
51
Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl