Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
4-02-2023, Sobota, 00:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Treść ARCHIWALNA !

Burmistrz Miasta Sanoka

ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 

 

Rodzaj zadania:

 

Zapewnienie gorącego posiłku osobom, które decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.

 

 

I.                   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 

Łączna wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadania wynosi  90 000 zł.

 

 

 

II.                Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.).

2.      Podmiotami  uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 25
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, działające na terenie miasta Sanoka.

3.      Złożona oferta powinna spełnić wymogi określone w art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  oraz powinna być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra  Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44. poz. 427).

4.      Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana
w postępowaniu konkursowym.

5.      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania pisemnej umowy.

 

IV.        Termin realizacji zadania

 

      Termin realizacji  zadania przewiduje się na okres:

 

      od 02.01.2009 r. – 31.12.2009 r. 

V.                 Termin składania ofert

 

1.      Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1       (p.1) lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miasta w Sanoku ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok w terminie  do dnia 15 grudnia  2008r.  do godz. 15­­30.

2.      Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane  (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3.      Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

-         nazwę wykonawcy i jego dokładny adres;

-         rodzaj zadania.

4.      Do oferty  należy dołączyć:

-         aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);

-         aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji;

-         sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.

5.   Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

      -  oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli 

          którekolwiek pytanie  nie  dotyczy   wykonawcy czy   zgłaszanego przez niego projektu

          należy jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”;

      -  nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6.   Oferty  niezgodne  ze  wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po

      terminie nie będą rozpatrywane.

5.      Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta w Sanoku w Wydziale Spraw Społecznych i Obrony Cywilnej p. 18 oraz na stronie internetowej
 
bip.um.sanok.pl.

 

 

VI.              Termin, tryb  i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

1.      Oferty będą rozpatrywane  przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  16 grudnia  2008 r.

3.   Przy  rozpatrywaniu ofert stosuje  się kryteria zawarte w art. 31 ustawy z dnia 12 marca   

      2004 r. o pomocy społecznej.

4.   Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią komisji  

       konkursowej.

5.   Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu  

      odwołania.

6.      Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
w Sanoku. O wynikach konkursu wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

VII.           Informacja o zrealizowanych zadania tego rodzaju w roku 2008

 

       W 2008 r.  Miasto Sanok przekazało na realizację tego rodzaju zadania z pomocy społecznej środki finansowe w wysokości 90 000 zł. Zadanie -  „Zapewnienie gorącego posiłku osobom, które decyzją Miejskiego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Sanoku zostały uprawnione do otrzymania takiej  pomocy” – realizowało Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta z siedzibą w Sanoku ul. Przemyska 24.

        

 


Autor: Aneta Metyk
Data: 2008-11-14 00:00:00
Udostępnił: Aneta Metyk
Data: 2008-11-14 09:35:23

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl