Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-05-2024, Niedziela, 19:36


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - kwiecień 2011

 

Burmistrz Miasta Sanoka
ogłasza otwarty konkurs ofert na
 
na realizację zadania publicznego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego działające na terenie miasta Sanoka
 
I.       Rodzaj zadania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii :  
  
 Zadanie - Prowadzenie popołudniowego Klubu Młodzieżowego realizującego zadania profilaktyczne, opiekuńcze i socjoterapeutyczne w 2011r.
 
II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizację zadania wynosi:
                   5.000,00 zł.
 
II.                Zasady przyznania dotacji:
1.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanej dalej ustawą.
2.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11
ust. 3 ustawy, działające na terenie Sanoka.
3.      Złożona oferta powinna spełnić wymogi określone w art. 14 ustawy oraz powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania      (Dz. U. 2011r. Nr 6, poz. 25).
4.      Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
5.      Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanoka, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.
 
IV.        Termin realizacji zadania.
      Zadanie winno być wykonane w 2011 roku w terminie wskazanym w umowie.
 
V.                 Termin  i zasady składania ofert
1.      Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1       (p.1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sanoku ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok
w terminie do 9 maja 2011 r. do godz. 15­­30.
2.      Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez otwierania.
3.      Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
-         nazwę podmiotu i jego dokładny adres;
-         rodzaj zadania z otwartego konkursu.
4.      Do oferty  należy dołączyć:
-         aktualny odpis z właściwego rejestru;
-         aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji;
-         sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.
5.      Oferty należy sporządzić wg następujących zasad:
-         oferta musi być kompletna;
-         wypełniona pismem maszynowym lub komputerowym;
-         musi zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy podmiotu uprawnionego czy zgłaszanego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując określenie „nie dotyczy”;
-         nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
6.      Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych:
-         uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności;    
-         podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie;
-         braku właściwych podpisów pod załącznikami;
-         poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.
7.      Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować        odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
8.      Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
9.      W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
10. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaktualizowanego harmonogramu
i kosztorysu, stanowiących załączniki do umowy o wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego.
11. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
12. Z wyłonionymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego wg obowiązującego wzoru.
13. Organizacja, która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli
i ocenie realizacji zadania, dokonywanym przez Burmistrza, w zakresie i wg kryteriów określonych w art. 17 ustawy. Ponadto organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest składać Burmistrzowi bieżące sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realizacji zadania w terminach określonych w umowie.
14. Kontrolę prawidłowości, efektywności i celowości wykorzystania środków pochodzących z budżetu prowadzić będzie Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.
15. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta w Sanoku w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, I piętro, pokój 20.
 
VI.              Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1.      Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.
2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 maja 2011 r.
3.      Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
-         możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę;
-         doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony   ma
      realizować zadanie;
-         planowane koszty realizacji zadania;
-         zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych 
-         źródeł na realizację zadania; 
-         prawidłowość i rzetelność realizacji zadań w latach poprzednich;
-         terminowość rozliczeń;
-         dotychczasową współpracę z Gminą Miasta Sanoka.  
4.      Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
5.      Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
6.      Ogłoszenie o otwartym konkursie oraz wyniki dokonanego wyboru oferty i wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sanoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku. O wynikach konkursu podmioty uprawnione zostaną powiadomione pisemnie.
 
VII.           Informacja o zadaniu tego rodzaju zrealizowanym w roku 2010 r.
 

Lp.
Nazwa organizacji, stowarzyszenia
Nazwa zadania
kwota dotacji
1.
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
 
Zajęcia klubowe w „Świetlicy Środowiskowej” przy Parafii NSPJ               w  Sanoku
5.000,00

 
          
                                                                                        Burmistrz Miasta Sanoka
 
                                                                                        Wojciech Blecharczyk

Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2011-04-14 13:05:23
Udostępnił: Elżbieta Futyma
Data: 2011-04-14 13:12:04

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl