Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
13-07-2024, Sobota, 12:16


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych luty - 2013

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2013

Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 15 lutego 2013 r.

 

Burmistrz Miasta Sanoka

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego działające na terenie miasta Sanoka

 

 1. Rodzaj zadania:

Zadanie 1 - Wspomaganie działalności całorocznych placówek wsparcia dziennego-świetlic środowiskowych, dla dzieci ze środowisk wymagających pomocy wychowawczej.

Zadanie 2 - Prowadzenie działań trzeźwościowych w środowisku osób niepełnosprawnych.

Zadanie 3 - Wspieranie ruchów trzeźwościowych dla dorosłych wychodzących z uzależnienia - szkolenia, warsztaty, konferencje.

Zadanie 4 - Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów.

Zadanie 5 - Wspieranie tworzenia programów autorskich, edukacji rówieśniczej przez liderów młodzieżowych.

Zadanie 6 - Promowanie trzeźwego życia i eliminowania zachowań ryzykownych w środowiskach osób młodych, dorosłych i w środowisku rodzinnym.

Zadanie 7 - Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci.

Zadanie 8 - Aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym.

Zadanie 9 - Zorganizowanie i prowadzenie w czasie wakacji zajęć VI Sanockiego Lata Podwórkowego w Dzielnicy Dąbrówka.

Zadanie 10 - Wspieranie działalności Klubu Abstynenta.

 

 

 1. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania:

1.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:

                        Zadanie 1 - 17.000 zł

Zadanie 2 - 4.500 zł

Zadanie 3 - 3.000 zł

                Zadanie 4 - 3.000 zł

Zadanie 5 - 8.000 zł

Zadanie 6 - 4.000 zł

Zadanie 7 - 10.000 zł

Zadanie 8 - 3.000 zł

Zadanie 9 - 5.000 zł

Zadanie 10 - 2.500 zł.

 

2. Podana kwota w ust. 1 może ulec zmianie.

 

 1. Zasady przyznania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11
  ust. 3 ustawy, działające na terenie Sanoka.

 3. Złożona oferta powinna spełnić wymogi określone w art. 14 ustawy oraz powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

 4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanoka, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

 

IV. Termin realizacji zadań

Zadania winne być wykonane w 2013 roku w terminie wskazanym w umowie.

 

V. Termin i zasady składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1 (p.1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sanoku ul. Rynek 1, 38–500 Sanok
  w terminie do 8 maca 2013r. do godz. 15­30.

 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez otwierania.

 3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

 • nazwę podmiotu i jego dokładny adres;

 • numer i rodzaj zadania z otwartego konkursu.

 1. Do oferty należy dołączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

 • aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.

 1. Oferty należy sporządzić wg następujących zasad:

 • oferta musi być kompletna;

 • wypełniona pismem maszynowym lub komputerowym.

 • musi zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy podmiotu uprawnionego czy zgłaszanego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując określenie „nie dotyczy”;

 • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

 1. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych.

 1. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

 2. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.

 3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

 4. W przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu w wyniku wyboru więcej niż jednej oferty na realizację określonego zadania, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu, stanowiących załączniki do umowy o wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego.

 5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 6. Z wyłonionymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego wg obowiązującego wzoru.

 7. Organizacja, która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli
  i ocenie realizacji zadania, dokonywanym przez Burmistrza, w zakresie i wg kryteriów określonych w art. 17 ustawy. Ponadto organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest składać Burmistrzowi bieżące sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realizacji zadania w terminach określonych w umowie.

 8. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta w Sanoku w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich (I piętro, pokój 20) i na stronach internetowych: bip.um.sanok.pl, www.sanok.pl. wraz z informacją o konkursie.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 marca 2013r.

 3. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę;

 • doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;

 • planowane koszty realizacji zadania;

 • zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych

źródeł na realizację zadania;

 • prawidłowość i rzetelność realizacji zadań w latach poprzednich;

 • terminowość rozliczeń;

 • dotychczasową współpracę z Gminą Miasta Sanoka oraz zakres rozpowszechniania informacji o dofinansowaniu lub finansowaniu realizowanych zadań przez samorząd gminy.

 1. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 2. Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie oraz wyniki dokonanego wyboru oferty i wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sanoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka. O wynikach konkursu podmioty uprawnione zostaną powiadomione pisemnie.

 

 1. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego rodzaju w roku 2012

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota

1.

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
w Sanoku

Wspieranie działalności całorocznej świetlicy świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin wymagających pomocy wychowawczej”

8 000,00

2.

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych”

 

1 800,00

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo
w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych”

 

1 500,00

4.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych"

1 200,00

5.

Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Sanoku

Wspieranie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia”

3 000,00

6.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
w Sanoku

Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych, rekonwalescentów”

3 000,00

7.

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej

Wspieranie tworzenia autorskich programów edukacji rówieśniczej dla liderów młodzieżowych”

8 000,00

8.

Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku

"Promowanie trzeźwego życia i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych 18+"

1 500,00

9.

Młodzieżowe Stowarzyszenie ZNAK w Sanoku

"Promowanie trzeźwego życia i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych 18+"

1 500,00

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny
w Sanoku

Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

6 000,00

11.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sanoku

"Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

3 000,00

12.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku

"Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

1 000,00

 

13.

Zarząd Bieszczadzkiego Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Sanoku

"Działania profilaktyczne i promowanie trzeźwości w środowisku rodzinnym"

2 500,00

 

14.

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Sanoku

Edukacja i promowanie zdrowego trzeźwego stylu życia dla osób starszych”

4.000,00

Łącznie z GPPiRPA

46 000,00

 

                                                                                                Z-ca Burmistrza Miasta Sanoka

                                                                                        Marian Kurasz

.

 

 

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2013-02-15 07:56:25
Udostępnił: Elżbieta Futyma
Data: 2013-02-15 08:01:02
Modyfikował(a): Elżbieta Futyma
Data: 2013-02-15 08:06:09

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl