Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-07-2024, Piątek, 07:58


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gm
Treść ARCHIWALNA !

Burmistrz Miasta Sanoka

ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gminę Miasta Sanoka

 

 

I.   Rodzaj zadania

 

1.  Zadanie 1 ?  Udzielenie   schronienia,    wyżywienia   i    niezbędnego   ubrania    osobom 

   bezdomnym.

 

2.  Zadanie 2 ? Prowadzenie   działalności    na   rzecz   osób  starszych  i   samotnych (grupy

  środowiskowego wsparcia, przełamywanie stereotypów na temat starości).

 

3.   Zadanie 3 -   Prowadzenie działań  wśród  osób  z  dysfunkcjami słuchu, mających na celu 

    rozwijanie ich umiejętności do normalnego funkcjonowania w środowisku.

 

4.  Zadanie 4 ?  Prowadzenie  działań  wśród  osób  z dysfunkcjami wzroku, mających na celu 

  rozwijanie ich umiejętności do normalnego funkcjonowania w środowisku.

 

5.   Zadanie 5 -  Prowadzenie  działalności  związanej  z rozwojem wolontariatu na rzecz osób 

  niepełnosprawnych , samotnych , starszych.

 

6.   Zadanie 6  - Przegląd twórczości  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej ? tworzenie grup

   przyjaznych niepełnosprawnych i zdrowych, akceptacja samego siebie. 

 

7.  Zadanie 7  -   Prowadzenie  działań  integracyjnych  i  wspierających  dla  osób   dorosłych
   z przewlekłymi dysfunkcjami układu ruchu.

 

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 

Łączna wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadań wynosi 92.000 zł.

w tym:

 

- zadanie 1 ? 80.000 zł.

- zadanie 2 ?   2.000 zł.

- zadanie 3 -   1.500 zł.

- zadanie 4 -   1.500 zł.

- zadanie 5 -   1.000 zł.

- zadanie 6 -   4.000 zł.

- zadanie 7 -   2.000 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 

1.  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą o pomocy społecznej?.

2.  Podmiotami  uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 25 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej działające na terenie Sanoka.

3.  Złożona oferta powinna spełnić wymogi określone w art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  oraz powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra  Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego.

4.  Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana
w postępowaniu konkursowym.

5.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania pisemnej umowy.

 

IV.    Termin realizacji zadań

 

  Terminy realizacji  zadań przewiduje się na okres:


  Zadanie 1 ? realizowane będzie od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r.

   Zadania 2-7 -  realizowane będą od 1 czerwca do 30 listopada 2007 r.

 

V. Termin składania ofert

 

1.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1   (p.1) lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miasta w Sanoku ul. Rynek 1, 38 ? 500 Sanok w terminie  28 maja 2007 r.  do godz. 15­­30.

2.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane  ( niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

3.  Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

- nazwę oferenta i jego dokładny adres

- rodzaj zadania

4.  Do oferty  należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia)

- aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni

5.   Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

  -  oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli 

  któregokolwiek pytanie  nie  dotyczy   oferenta   czy   zgłaszanego przez niego projektu

  należy jasno zaznaczyć wpisując ?nie dotyczy?

  -  nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6.   Oferty  niezgodne  ze  wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po

  terminie nie będą rozpatrywane.

5.  Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta w Sanoku w Wydziale Spraw Społecznych i Obrony Cywilnej p. 18 oraz na stronie internetowej www.mps.gov.pl.

 

 

VI.  Termin, tryb  i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

1.  Oferty będą rozpatrywane  przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.

2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  30 maja  2007 r.

3.  Przy  rozpatrywaniu ofert stosuje  się kryteria zawarte w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2007.

4.  Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

5.  Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6.  Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
w Sanoku. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

VII.   Informacja o zrealizowanych zadaniach tego rodzaju w roku 2006

 

   W 2006 r.  Miasto Sanok przekazało na realizację tego rodzaju zadań następujące środki

   finansowe:

  80.000 zł ?  udzielenie   schronienia,    wyżywienia   i    niezbędnego   ubrania    osobom 

 bezdomnym

4.000 zł. ? działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   

1.000 zł -  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych

2.000 zł -  działalność na  rzecz  starszych i samotnych

2.000 zł -  na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku

2.000 zł -  na rzecz osób z dysfunkcjami słuchu 


Autor:
Data: 2007-04-20 12:43:11
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2007-04-20 12:43:11

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl