Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
29-02-2024, Czwartek, 23:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa drogi wzdłuż torów „Śródmiejska”

TG.6220.8.2014                                                                                      Sanok 19.08.2014r

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r poz.1235 z późn. zm.)
zawiadamia

o wydaniu w dniu 19 sierpnia 2014r. Postanowienia znak: TG.6220.8.2014 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi wzdłuż torów „Śródmiejska”, obejmującego część działek nr: 1661/3, 1664/2, 1665 położonych w Sanoku obręb Dąbrówka oraz 768/2, 769, 1539/9, 774/3, 1540/13, 791/4, 792, 795, 800, 801, 813/2, 817/3, 831, 832/1, 833/1834/1, 836, 842, 843, 849, 850/2, 853, 854, 859, 866, 867, 870/2, 871/2, 872, 873, 874, 876, 875, 878/3, 879, 880/7, 882, 892, 893, 894, 895/1, 911, 912, 903/3, 913/23, 913/18, 928, 926/2, 929, 932, 943, 945, 946, 954, 953, 955, 1069, 1068, 1067, 1071/2, 1075/2, 1072, 1076/2, 743/2, 1074, 1077, 999/1, 999/2, 1142, 1140, 1141/2, 1143, 1144/1, 1144/2, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2, 1522, 1011, 1138/2, 1138/1 położonych w Sanoku obręb Śródmieście.


równocześnie zawiadamia


strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Stosownie do przepisu art. 10 § 1, organ administracji państwowej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego Postanowienia i dokumentacją sprawy oraz zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego - Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji państwowej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku, http://bip.um.sanok.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2014-08-21 10:14:45
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2014-08-21 10:16:41

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl