Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
25-02-2024, Niedziela, 17:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2241R ul. Rymanowska, nr 2233R ul. Kościuszki oraz ul. Jagiellońska w Sanoku
Treść ARCHIWALNA !

TG.6220.12.2011                                                                                                 Sanok 17.08.2011r

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227z późn. zm.)

zawiadamia

o wydaniu w dniu 17 sierpnia 2011r. Postanowienia znak: TG.6220.12.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2241R ul. Rymanowska, nr 2233R ul. Kościuszki oraz ul. Jagiellońska w Sanoku”, obejmującego działki nr: 292/2 i 1011 położone w Sanoku, obręb Śródmieście.

równocześnie zawiadamia

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Stosownie do przepisu art. 10 § 1, organ administracji państwowej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego Postanowienia i dokumentacją sprawy oraz zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego - Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji państwowej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku, bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2011-08-19 14:16:52
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2011-08-19 14:19:08

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl