Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
29-02-2024, Czwartek, 21:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH P
Treść ARCHIWALNA !

    Burmistrz Miasta Sanoka  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę

 

I.  Rodzaj zadań

Zadanie 1 - udzielenie schronienia, wyżywienia i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym.

Zadanie 2 ? zapewnienie  gorącego posiłku osobom, które decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sanoku zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.

II. Wysokość dotacji na realizację zadań.

Łączna wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadań wynosi 180.000 zł w tym:

- zadanie 1 -    80.000zł

- zadanie 2  - 100.000zł

III.   Zasady przyznawania dotacji

1.  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą o pomocy społecznej?.

2.  Podmiotami  uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej, działające na terenie miasta Sanoka.

3.  Złożona oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 29 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie szczególnych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz  wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55 poz. 662 z późn. zm.).

4.  Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

5.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania pisemnej umowy.

IV. Termin realizacji zadania

 Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:

  Zadanie  1  od 01.04.2005r. do 31.12.2005r.

  Zadanie  2  od 01.04.2005r  do 31.12.2005r.

V.Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1   (p.1) lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miasta w Sanoku ul. Rynek 1, 38 ? 500 Sanok w terminie 29.03.2005r  do godz. 15­­30.

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane  ( niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

- nazwę oferenta i jego dokładny adres

- rodzaj zadania

4.  Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o zlecenie zadania i dotację powinien dołączyć

- aktualny odpis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia)

- aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni

- decyzję o nadaniu numeru REGON

- decyzję o nadaniu numeru NIP

5. Oferty niezgodne ze  wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Formularz oferty, wzór umowy dostępny jest w Urzędzie Miasta w Sanoku w Wydziale Spraw Społecznych i Obrony Cywilnej p. 18.

VI. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1. Oferty będą rozpatrywane  przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 marca 2005r.

3. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się kryteria zawarte w art. 31 ustawy  o pomocy społecznej .

4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

5. Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6. Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
w Sanoku. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego rodzaju w roku 2004.

W 2004r Miasto Sanok przekazało na realizację tego rodzaju zadań z pomocy społecznej   środki finansowe w wysokości:

48.000 zł  -  zapewnienie gorącego posiłku osobom które decyzją MOPS w Sanoku  zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy

80.000 zł  - udzielenie schronienia , wyżywienia i niezbędnego ubrania osobom  bezdomnym

 


Autor:
Data: 2006-09-11 15:14:02
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2006-09-11 15:14:02

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl