Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
22-05-2022, Niedziela, 19:08


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ogłoszenie o naborze - TK

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

 

 Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy Samodzielnego Referenta ds. odpadów komunalnych w Zespole ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie

  Miasta w Sanoku, z siedzibą w SPGK Sp. z o.o. w Sanoku, w wymiarze 3 pełne etaty

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem :

          1. Wymagania niezbędne :

 ·  określone w  art. 6 ust. 1 i 3 ustawy   o pracownikach samorządowych,

 ·  wykształcenie minimum średnie lub licencjackie o kierunku ochrona

     środowiska,

             ·  staż pracy : w przypadku wykształcenia licencjackiego wymagany ogólny staż

                 pracy minimum 2 lata,

                - w przypadku wykształcenia średniego staż pracy minimum 3 lata na

                stanowiskach związanych z gospodarką odpadami,

 

         2. Wymagania dodatkowe :

             ·  znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

                 gminach, kodeks postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego

             ·  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, asertywność,

             ·  znajomość obsługi urządzeń biurowych,

             ·  umiejętność obsługi programów biurowych (Word, Excel)

 

 II. Podstawowy zakres obowiązków:

· opracowywanie projektów umów dot. gospodarki odpadami,

            · tworzenie bazy właścicieli nieruchomości zamieszkałych i

               niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

            · współpraca z GPZOS w zakresie segregacji odpadów komunalnych

               przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

· prowadzenie sprawozdawczości i analiz stanu gospodarki odpadami w

   zakresie wielkości zobowiązań z tytułu gospodarki opadami,

· przyjmowanie i weryfikowanie złożonych deklaracji o wysokości

   opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

· przygotowywanie decyzji administracyjnych dot. naliczania opłat za

   odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

· rozpatrywanie pod względem merytorycznym wniosków o udzielania

   ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

   komunalnymi,

 · prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

   prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 III.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

·        praca wymagająca kontaktu wzrokowego, werbalnego i słuchowego, oraz częstego kontaktu z interesantami,

·        praca narażająca na sytuacje stresowe,

·        praca wymagająca uczestnictwa w szkoleniach wyjazdowych poza zakładem pracy.

·        czas pracy przy monitorze poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 

 IV.     Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

·        stanowisko pracy usytuowane jest w SPGK Sp. z o.o. w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59 bud. „G” na piętrze, budynek nie posiada podjazdu, windy, toalet dla osób niepełnosprawnych,

 

  V.     Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

     ·   W/w wskaźnik w miesiącu czerwcu 2014 roku był niższy niż 6 %.

 

VI. Wymagane dokumenty :

a)      życiorys lub CV,

b)      list motywacyjny,

c)      oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich – dla wykształcenia średniego - świadectwo maturalne,

d)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)        kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,

g)      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnień określonych art. 13a ust.2).

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 1.08.2014r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowisko Samodzielnego Referenta w Zespole ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w Urzędzie Miasta w Sanoku”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.um-sanok.e-zet.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych      (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

Sanok, dnia 21.07.2014r.

                                                                                              Burmistrz Miasta Sanoka

                                                                                           dr Wojciech Blecharczyk

 

 

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2014-07-21 13:25:04
Udostępnił: Beata Dąbrowska
Data: 2014-07-21 13:28:42

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl