Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
22-05-2022, Niedziela, 19:09


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze - TR

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Wydziale Rozwoju

                 Miasta w Urzędzie Miasta, w wymiarze 1/1 etatu

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem :

          1. Wymagania niezbędne :

  ·  określone w  art. 6 ust. 1 i 3 ustawy   o pracownikach samorządowych,

  ·  wykształcenie wyższe magisterskie - preferowane kierunki;

      administracja, prawo, socjologia, europeistyka,

    ·  staż pracy - co najmniej 1 rok, ze szczególnym uwzględnieniem

        pracy przy projektach z zakresu pozyskiwania środków

        pozabudżetowych.

 

          2. Wymagania dodatkowe :

    ·  wiedza w zakresie przepisów dotyczących; funduszy unijnych,

        administracji samorządowej, procedur  administracyjnych (Kpa),

    ·  umiejętność  praktycznego stosowania przepisów prawnych,    

    ·  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

    ·  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,   

             ·  dobra organizacja pracy,

             ·  wysoka kultura osobista,

   ·  umiejętność analitycznego myślenia,

 ·  obowiązkowość, sumienność, rzetelność, terminowość,

     samodzielność,

             ·  znajomość obsługi urządzeń biurowych; projektor, ksero, skaner, itp.

 ·  umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych

    Windows (Word, Excel), przeglądarek internetowych.

 

 

  II. Podstawowy zakres obowiązków:  

            ·  opracowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych

                ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz

                przygotowywanie innych dokumentów, jak umowy, harmonogramy,

                sprawozdania,
           
·  prowadzenie ewidencji projektów współfinansowanych ze środków

                pomocowych Unii Europejskiej,
          
·  monitoring przedsięwzięć finansowanych przez gminę przy udziale

                środków unijnych,
          
·  informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach

                pozyskiwania środków na zadania realizowane w ramach ich

               działalności, pomoc przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie,
           
· współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi

               jednostkami organizacyjnymi w zakresie:

               -  przygotowywania propozycji wydatków budżetowych dotyczących

                  zadań inwestycyjnych i remontowych gminy, na realizację których

                  możliwe jest pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych,
               -  przygotowywania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych i

                  remontowych realizowanych ze środków zewnętrznych.

 

 III.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

·        praca wymagająca dobrych predyspozycji wzrokowych, werbalnych, słuchowych i ruchowych,

·        praca wymagająca uczestnictwa w wyjazdowych szkoleniach, konferencjach itp.

·    na stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o

      lekkim stopniu niepełnosprawności, orzeczonej na podstawie § 31

      Rozporządzenia MGPiPS z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o

      niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139,

      poz.1328)

      Inne niepełnosprawności nie są dopuszczane ze względu na charakter

      stanowiska.

 IV.     Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy :

·    stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze w budynku

wyposażonym w windę dla osób niepełnosprawnych,

·    czas pracy przy monitorze komputerowym może okresowo

      przekraczać połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

 

  V.     Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

     ·   W/w wskaźnik w miesiącu styczniu 2014 roku był niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty :

a)     życiory (CV), zdjęcie,

b)    list motywacyjny,

c)     oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,

d)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)      kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,

g)     kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego w wymaganym stopniu,

h)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnień określonych art. 13a ust.2).

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.02.2014r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowisko

Referenta ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędzie Miasta w Sanoku”

Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.um-sanok.e-zet.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych      (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

Sanok, dnia 3.02.2014r.

                                                   Burmistrz Miasta Sanoka

 

                                                    dr Wojciech Blecharczyk

 

 

 

 

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2014-02-03 14:33:10
Udostępnił: Beata Dąbrowska
Data: 2014-02-03 14:35:42
Modyfikował(a): Beata Dąbrowska
Data: 2014-02-03 14:36:43

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl