Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
22-05-2022, Niedziela, 18:50


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ogłoszenie o naborze - transport

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent ds. planowania, organizacji i nadzoru publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w wymiarze 1/1 etatu


I. Wymagania związane ze stanowiskiem :
          1. Wymagania niezbędne :
  •  określone w  art. 6 ust. 1 i 3 ustawy   o pracownikach samorządowych,
  •  wykształcenie wyższe – minimum licencjackie lub inżynierskie o
      kierunku transportowym – specjalności;  inżynieria ruchu, organizacja
      i logistyka transportu, transport drogowy lub pokrewne
            •  staż pracy : niewymagany.

          2. Wymagania dodatkowe :
• ogólna znajomość systemów transportowych,
• znajomość regulacji prawnych z zakresu transportu publicznego, w
   szczególności; ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, o
   transporcie drogowym, prawo przewozowe, prawo ruchu drogowego,
   oraz ustawy prawo zamówień publicznych,
• znajomość programów do planowania systemów komunikacyjnych dla
   transportu publicznego - m.in. VISUM/WISSIM oraz zasad i metod
   prognozowania ruchu,
• wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności w zakresie
   administracji samorządowej,
• umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność,
   obowiązkowość, sumienność, rzetelność, terminowość, samodzielność,
             • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi programów biurowych (Word, Excel)
 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu organizacji transportu.

 II. Podstawowy zakres obowiązków:
   •   planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
        poprzez:
    -  opracowywanie rozkładów jazdy linii komunikacji miejskiej,
    -  prowadzenie dokumentacji dot. długości linii i odległości między
       przystankami,
    -  bieżąca aktualizacja zmian w rozkładach jazdy,
    -  projektowanie i weryfikowanie układu sieci komunikacyjnej,
    -  badanie rynku usług transportu zbiorowego w celu określenia potrzeb
       transportowych mieszkańców,
    -  planowanie sieci i układu linii w zakresie komunikacji miejskiej,
    -  analiza rozkładów jazdy komunikacji w mieście,
 •    prowadzenie działań w zakresie rozwoju zintegrowanego transportu,
 •    współpraca z Zakładem Miejskiej Komunikacji Samochodowej i
       innymi operatorami w zakresie świadczenia usług publicznego
       transportu zbiorowego.
 •    kontrola przewoźników w zakresie przestrzegania regulaminu
       przewozów pasażerskich.

 III.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku :
•    praca wymagająca kontaktu wzrokowego, werbalnego i słuchowego,
•    praca narażająca na sytuacje stresowe,
•    na stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o
      lekkim stopniu niepełnosprawności, orzeczonej na podstawie § 31
      Rozporządzenia MGPiPS z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o
      niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
      Inne niepełnosprawności nie są dopuszczane ze względu na charakter
      stanowiska.

 IV.     Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy :
•    stanowisko pracy usytuowane jest w budynku wyposażonym w podjazd i windę dla osób niepełnosprawnych, brak toalet dla niepełnosprawnych,
•    czas pracy przy monitorze komputerowym może okresowo przekraczać połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

  V.     Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :
     •   W/w wskaźnik w miesiącu listopadzie 2013 roku był niższy niż 6 %.
VI. Wymagane dokumenty :
a)    życiory (CV), zdjęcie,
b)    list motywacyjny,
c)    oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz                     o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane                  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)    kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
g)    kopie dokumentów poświadczających posiadanie kursów lub szkoleń wymienionych w pkt. I 2,
h)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnień określonych art. 13a ust.2).

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 30.12.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowisko Młodszego Referenta ds. planowania, organizacji i nadzoru transportu zbiorowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w Sanoku.”.
Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.um-sanok.e-zet.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych      (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)


Sanok, dnia 17.12.2013r.
                                                                                                Burmistrz Miasta Sanoka

                                                                                                 dr Wojciech Blecharczyk

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2013-12-17 12:29:39
Udostępnił: Beata Dąbrowska
Data: 2013-12-17 12:32:12

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl