Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
22-05-2022, Niedziela, 18:32


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze - SO

 

1. Wymagania związane ze stanowiskiem :
a) Wymagania niezbędne :
·        wykształcenie wyższe magisterskie,
·        staż pracy minimum 3 lata,
·        niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
          publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .
·        pozostałe wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
b) Wymagania dodatkowe :
·        doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
·        przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych na lata 2007-2013,
·        koordynowanie przynajmniej jednego projektu z funduszy europejskich (POKL, EFS)
·        biegła obsługa komputera i Internetu, umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych oraz Generatorze Wniosków Płatniczych,
·        umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
·        ogólna znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego w zakresie zawierania umów, o finansach publicznych,            o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, instrukcji kancelaryjnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
·        umiejętność organizowania i kierowania pracą zespołu projektowego,
·        odporność psychiczna, cierpliwość, empatia, wysoki stopień komunikatywności,
·        kursy, szkolenia, studia podyplomowe z zarządzanie projektami.
 
2. Podstawowy zakres  obowiązków wykonywanych na stanowisku koordynatora projektu
 
·        koordynowanie pracy zespołu projektu pt. „Moje zmiany moim sukcesem” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
·        nadzór nad realizacją zadań projektu, promocja projektu,
·        zapewnienie realizacji działań objętych projektem zgodnie                          z harmonogramem,
·        zapewnienie terminowej realizacji poszczególnych etapów projektu,
·        przygotowanie wniosków o płatność,
·        przygotowanie umów z wykonawcami zadań projektu,
·        nadzór nad przebiegiem zajęć edukacyjnych: szkoleń, warsztatów, kursów,
·        współpraca z instytucjami doradczymi, instytucją pośredniczącą                 i punktem informacyjno konsultacyjnym,
·        prowadzenie wymaganej projektem sprawozdawczości merytorycznej,
·        prowadzenie całej dokumentacji projektu,
 
3. Warunki zatrudnienia
 
·        umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/1 etatu,
·        czas trwania umowy od kwietnia 2010 do  grudnia 2012 bez możliwości przedłużenia,
·        zatrudnienie w ramach środków EFS.
 
4. Wymagane dokumenty :
 
a) Życiorys (CV), zdjęcie,
b) List motywacyjny,
c) Oryginał lub uwierzytelniona kopia dyplomu ukończenia studiów 
     wyższych,
d) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane                 
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz                   
    o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy              
    z poprzednich miejsc zatrudnienia
g) Dokumenty potwierdzające koordynowanie projektów unijnych       
(świadectwa, dyplomy, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach,      kursach, studiach),
h) Zaświadczenia lub referencje od pracodawców dotyczące   
    realizowanych i rozliczanych projektów unijnych.
 
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.03.2010r.      w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowisko Inspektora - koordynatora projektu „Moje zmiany moim sukcesem”
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.sanok.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.
  List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)
 
 
 
Sanok, dnia 04.03.2010 r.
 
 
                                                      Burmistrz Miasta Sanoka
 
                                                        Wojciech Blecharczyk

Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-03-05 15:04:02
Udostępnił: Beata Dąbrowska
Data: 2010-03-05 15:05:45

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl